1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Alexandra Antonova, Vlkova 532/8, 130 00, Praha - Žižkov, IČ 05821011, (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel (dále jen „kupující“).

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Provozovatel obchodu

Provozovatel obchodu Asphodel.cz je Alexandra Antonova, Vlkova 532/8, 130 00, Praha - Žižkov, IČ 05821011, bankovní spojení: 2701425764 / 2010

3. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

4. Pravidla nákupu 

Veškeré uskutečněné objednávky jsou závazné.

Kupující uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků a s možností odstoupení od smlouvy kupujícím.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.

Kupující je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty.

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební metody: 

a) platba na dobírku při doručení zboží 

b) platba předem bankovním převodem 

c) platba kartou VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro

6. Dodací podmínky

Zásilky jsou zasílány prostřednictvím služeb UloženkyČeské poštyDPDSlovenské pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Skladové zboží je ve všední dny expedováno do 24 hodin. V případě zboží na objednávku budete informováni o dodací lhůtě e-mailem. Při objednávce nad 1000 Kč je doprava po České republice prostřednictvím České pošty zdarma. 

Cena dopravy se automaticky přepočítává dle zvolené platební metody. Podrobné vyčíslení cen dopravy naleznete v sekci "Doprava a platba". 

7. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky může dojít v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani určit přibližnou dobu jejich naskladnění. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází e-mailová komunikace se zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení. 

8. Cena zboží

Uvedená cena zboží je konečná. Prodávající není plátcem DPH.

Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen bez předchozího upozornění.

9. Jak postupovat při reklamaci? 

Pokud se stane, že se na zboží objeví vada, postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaše reklamace budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti.

Připravte si prosím námi vystavený doklad od nákupu zboží.

Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit doklad o nákupu zboží a popis vady zboží. Připojte své telefonní číslo a případně e-mail. Tyto doklady přijímáme i v elektronické podobě.

Na zásilku nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.

Takto připravené zboží, odešlete na naši adresu, kterou najdete v oddělení kontakt.

V nejbližší možné době vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

10. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Kupující má právo v souladu § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Pokud chce kupující spotřebitel uplatnit toto právo, vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

Musí být v originálním neporušeném obalu.

Musí být v tom samém stavu jako v době převzetí, to jest nepoužité.

Nesmí vykazovat známky mechanického poškození.

Musí být vráceno včetně dokladu o koupi.

Musí být zasláno či osobně doručeno na adresu: Alexandra Antonova, Hnězdenská 767/2, 181 00 Praha 8

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího, či jinou platební metodou dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující je povinen zaslat či doručit zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklady. 

Odstoupí-li kupující smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě, že je zboží dodáno kupujícím zpět opotřebované či poškozené, vyhrazuje si prodávající právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá opotřebování či poškození. 

Piercing je díky jeho povaze a možným zdravotním a hygienickým rizikům možné vrátit pouze v neporušeném obalu. V případě použití si vyhrazujeme právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá uvedení zboží do původního stavu.

 Pro odstoupení od smlouvy může kupující použít tento formulář

11. Zaslání dotazníku spokojenosti

Kupující provedením objednávky souhlasí s jednorázovým zasláním dotazníku spokojenosti na jím uvedený email. Vyplnění dotazníku spokojenosti je zcela dobrovolné a anonymní. 

12. Závěrečné ustanovení 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@asphodel.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).